Privacy en wetgeving

Privacy en wetgeving

willen lenen.

En dit voor :

Aankoop 100%

Aankoop 90%

Aankoop 75%Privacy beleid Hypotheekvoordeel

Hypotheekvoordeel hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en engageert zich om je persoonsgegevens op wettelijke, correcte en transparante wijze te verwerken en dit conform het reglement 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

En vandaar dit Privacy beleid. Omdat we je duidelijk willen informeren over de manier waarop we je privacy beschermen en rekening houden met je voorkeuren. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen en we controleren of dit charter wordt nageleefd.

Je mag gerust zijn: wij garanderen de veiligheid van je klantgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Hypotheekvoordeel nv maar ook de verbonden ondernemingen Leenkas Leemans nv, en Leemans kredieten nv, hierna als geheel genoemd Hypotheekvoordeel waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 2100 Deurne, Herentalsebaan 145a.

Dit charter informeert je over de verwerking van je gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Hypotheekvoordeel valt.

2. Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten al de informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat iedere mogelijke bewerking van die gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

Hypotheekvoordeel verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5) op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

Je bent wettelijk niet verplicht ons je persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Hypotheekvoordeel geen klantrelatie met je kan aangaan of voortzetten.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

- Identificatiegegevens zoals je naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, …

- Sociodemografische gegevens zoals je gezinstoestand, burgerlijke staat, …

- Gegevens over je producten en je vermogen

- Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van je krediet

- Gegevens over je surfgedrag en -gewoontes op de Hypotheekvoordeel-website: raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van onlinereclame of de site van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar je op de Hypotheekvoordeel reclame hebt geklikt)

- Gegevens over onze tevredenheidsenquêtes

- Geolokalisatiegegevens (de exacte plaats waar je bent)

- Gegevens die we via derden hebben verkregen, bv. van het Rijksregister, de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), of gegevens van externe bedrijven of verbonden vennootschappen van Hypotheekvoordeel die we gebruiken om onze bestanden aan te vullen en te verbeteren

- Gegevens die we verkrijgen via cookies (cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze sites. Ze onthouden je voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan je behoeften.

Hypotheekvoordeel verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven. 

4. Wanneer verzamelen we je gegevens?

We verzamelen je gegevens wanneer je in contact komt met Hypotheekvoordeel, bijvoorbeeld wanneer je:

- klant wordt

- contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)

- deelneemt aan een enquête

- gebruikmaakt van een van onze producten of diensten

- onze websites bezoekt

5. Waarvoor verwerkt Hypotheekvoordeel je gegevens?

- Het beheer van je klantdossier

- De toekenning en het beheer van kredieten en diensten

- De permanente verbetering van onze diensten en processen

- De veiligheid van personen en goederen

- Tevredenheidsenquêtes over onze producten en diensten

- Studies, modellen en statistieken

- De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie

- Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme

- De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen

- Het formuleren van een antwoord op elke gewettigde vraag van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens

- Het vooraf invullen van velden

- Het vooraf invullen van reeds bekende gegevens van bestaande klanten die bijkomende producten of diensten aanvragen

- Direct marketing om je onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we je producten of diensten voorstellen die voor jou niet relevant zijn

We zouden we je klantengegevens op een geautomatiseerde wijze kunnen verwerken:

- voor marketingdoeleinden, om je behoeften juister te identificeren en ons aanbod daarop af te stemmen. De verwerkingslogica berust onder meer op de volgende criteria: leeftijd, plaats, of je eigenaar of huurder bent, privé- en beroepssituatie en historiek van de klantrelatie;

- om je een krediet toe te kennen/te weigeren op basis van een algoritme. We nemen onder andere meer de volgende criteria in aanmerking: leeftijd, privé- en beroepssituatie, kenmerken van het krediet en van de verleende waarborgen, historiek van de klantrelatie en lasten.

6. Op welke rechtsgrond berust de verwerking van je gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op personen, niet op ondernemingen.

Hypotheekvoordeel verwerkt je persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

- wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren

- of wanneer je ons op ons verzoek je toestemming hebt gegeven

- of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen

- of wanneer we op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” alles in het werk stellen om het evenwicht tussen de belangen van Hypotheekvoordeel en jouw belangen te vrijwaren, met inbegrip van de bescherming van je privacy.

7. Aan wie mogen je gegevens worden overgedragen?

Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Hypotheekvoordeel zal je persoonsgegevens nooit verkopen.

7.1 De verwerking van je gegevens door Hypotheekvoordeel is beperkt tot het mandaat dat je hebt gegeven en met andere woorden tot de onderhandeling van je krediet. Hetzelfde geldt voor je notaris. Je persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die je ons toevertrouwd hebt: verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

7.2 Hypotheekvoordeel behoort samen met onder meer Leenkas Leemans en Leemans kredieten tot de groep Leemans. Deze vennootschappen en hun werknemers hebben, bij de uitvoering van hun taken, toegang tot je persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van je krediet, en frauderisco’s.

7.3 Voor operationele redenen is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen organisaties, zoals onze vastgoeddeskundigen. In geval van gebundelde verkoop zullen je gegevens ook doorgespeeld worden aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee we als verzekeringsmakelaar samenwerken. De personen die gemachtigd zijn om je gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.

Indien we een beroep doen op een onderneming buiten de Europese Unie, zullen we dat enkel doen als het land in kwestie minstens een zelfde beschermingsniveau heeft als België.

7.4 Voor hypothecaire kredieten zal Hypotheekvoordeel deze gegevens ook bezorgen aan zijn respectieve rechthebbenden onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (na een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun activiteiten. Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever – met inbegrip van de gegevens in verband met hun krediet(en), de betalingsverrichtingen en hun vermogen in het algemeen – en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner.

7.5 Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, delen we bepaalde persoonsgegevens met de gerechtelijke instanties en met de Nationale Bank van België. Bijvoorbeeld de gegevens die het mogelijk maken kredietrisico’s te evalueren, de meldingen aan het ENR-bestand en de gegevens over overeenkomsten m.b.t. het consumentenkrediet en het hypothecair krediet.

7.6 Als kredietbemiddelaar werken we met 15 kredietgevers samen en delen we met hen bepaalde persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de gegevens die het mogelijk maken kredietrisico’s te evalueren en kredietaanvragen te behandelen en kredieten goed te keuren. De kredietgevers waar we mee samenwerken zijn Record credits, Krefima, Elantis, Credimo, Creafin, C.K.V., De Patronale, Eb-Lease, Eigen Huis, Delta Lloyd, Vivium, V.S.W., Crédit Foncier, en de Limburgse.

8. Welke rechten heb je en hoe kun je ze uitoefenen?

8.1. Algemeen recht op verzet tegen direct marketing

Je kan je op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor directmarketingdoeleinden.

Wend je daarvoor tot Hypotheekvoordeel per brief of per e-mail naar christel.voet@hypotheekvoordeel.be, samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

Je zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

8.2. Recht op verzet tegen het gebruik van je surfgedrag voor directmarketingdoeleinden

Wil je niet dat we je gedrag op de websites van Hypotheekvoordeel gebruiken voor directmarketingdoeleinden? Je kan er je zonder rechtvaardiging tegen verzetten:

door het ons te melden per brief of per e-mail naar christel.voet@hypotheekvoordeel.be, samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

8.3. Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt recht op permanente toegang tot je persoonsgegevens en kan in dat kader de volgende informatie aanvragen:

- de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit

- de doeleinden van de verwerking

- de geadresseerden of categorieën van geadresseerden

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat.

Je kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan jou worden bezorgd ofwel aan een derde.

Gelieve je verzoek te preciseren per brief of per e-mail naar christel.voet@hypotheekvoordeel.be, samen met een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart.

8.4. De geautomatiseerde verwerking van je gegevens en de weigering van je krediet

Onze medewerkers onderzoeken alle kredietaanvragen. Je consumentenkrediet kan niet worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. Je wordt steeds in kennis gesteld en je zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, je standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten. 

9. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar in principe zullen je gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na je kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte. 

10. Wat gebeurt bij een eventuele wijziging van het Privacy beleid?

We zullen je informeren over iedere wijziging.

Je kan het Privacy beleid ook altijd raadplegen op de website van Hypotheekvoordeel.

Heb je nog vragen? Onze Data Protection Officer (DPO) helpt je graag verder.

Onze DPO bij Hypotheekvoordeel is mevrouw Christel Voet, Herentalsebaan 145a te 2100 Deurne, of  christel.voet@hypotheekvoordeel.be.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van STRAREX of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Functionele cookies

  • wordfence_verifiedHuman: checkt of een bezoeker een robot is, slaat geen gepersonaliseerde informatie op. Vervalt na 24u.
  • uwfvt_xxxxxxxxxx: algemene geografische informatie wordt bijgehouden om wordfence_verifiedHuman te ondersteunen. Vervalt nadat de bezoeker de site verlaat.
  • _icl_current_language: onthoudt de taalkeuze van de bezoeker. Vervalt na 30 dagen.
  • _li_id.xxxx is a first party cookie to determine if the visitor is a new visitor or a returning visitor
  • _li_ses.xxxx is a first party cookie to determine which pages have been visited during their session

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hieronder vind u een lijst met instructies per desktop browser:

 

Gedragsreclame

Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij uw Persoonsgegevens om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Wij gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. U kunt meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You. U kunt zich ook afmelden voor Google Analytics hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Wij gebruiken Hotjar om een beter inzicht te krijgen in de verschillende conversiefunnels van onze klanten. U kunt zelf een beter inzicht krijgen in hoe wij uw gegevens gebruiken met Hotjar op https://www.hotjar.com/privacy/.
  • Wij delen informatie over uw gebruik van de Site, uw aankopen en uw interactie met onze advertenties op andere websites met onze reclamepartners. Wij verzamelen en delen sommige van deze gegevens rechtstreeks met onze reclamepartners, en in sommige gevallen via het gebruik van cookies of andere soortgelijke technologieën (waarvoor u, afhankelijk van uw locatie, toestemming kunt geven).
  • Wij gebruiken een Facebook pixel om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Facebook uw Persoonsgegevens gebruikt: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools.

Voor meer informatie over hoe gerichte reclame werkt, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
U kunt zich afmelden voor gerichte reclame door:

Additionally, you can opt-out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info/.

Klachten?

Indien je niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 - 1000 Brussel

willen lenen.

En dit voor :

Aankoop 90%

Aankoop 100%

Aankoop 75%

Heb je nog vragen? Kom gerust eens langs

Onze openingsuren

Wij zijn open

Maandag

09:00 tot 18:00

Dinsdag

09:00 tot 18:00

Woensdag

09:00 tot 18:00

Donderdag

09:00 tot 18:00

Vrijdag

09:00 tot 18:00

Contacteer ons vrijblijvend

Hypotheekvoordeel Herentalsebaan 145a 2100 Deurne

Tel: 03 346 0 346
Fax: 03 325 90 77

Hypotheekvoordeel - Alle rechten voorbehouden

* Hypothecaire lening onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Onder voorbehoud van aanvaarding door de kredietgever die door Hypotheekvoordeel, optredend als kredietmakelaar, in uw geval als meest geschikt beschouwd wordt en mits de maandelijkse terugbetaling van het geleende bedrag beantwoordt aan uw terugbetalingscapaciteit.

Let op, geld lenen kost ook geld.